| Sitemap

Miljö, hälsa och säkerhet

Miljöbild Arbetsmiljön är en viktig grundval inom hela T Knutsson och det är ett prioriterat område, såväl i det dagliga arbetet som i den långsiktiga planeringen.

Vi anser att en god arbetsmiljö och ett kvalitetsmedvetet handlande bidrar till effektivitet. Vår arbetsmiljö präglas av respekt för individen och medför en både säker och trevlig och arbetsplats.

Tonvikten ligger på ett systematiskt förebyggande arbete, vilket görs i nära samarbete mellan ledning, anställda, fack och företagshälsovård. Alla medarbetare ska ha möjlighet att lokalt påverka utvecklingen mot en god arbetsmiljö.

Varje anställd har ett personligt ansvar för säkerheten i det dagliga arbetet, därför är det var och ens ansvar att följa instruktioner och rutiner, samt att vara uppmärksam och rapportera eventuella skador eller hälsorisker.

Det ligger i företagets intresse att upprätthålla en högre nivå när det gäller god arbetsmiljö och rehabilitering än vad som anges i befintliga minimikrav. Vi kommer att fortsätta föra en aktiv dialog kring arbetsmiljöfrågor med både myndigheter och anställda.